Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2023

Bộ số 1:
10. 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

Bộ số 2:
Danh mục câu hỏi: Xem
1. Full bộ câu hỏi và đáp án thi Chuyên viên chính năm (Chắc chắn đỗ chuyên viên chính)
2. Bộ đề và đáp án thi Chuyên viên chính môn nghiệp vụ, hội đồng thi thành phố Hồ Chí Minh
3. Bộ 20 câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 
4. Bộ 16 câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung
5. Full bộ 42 câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung
6. Bộ 13 câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung
7. Bộ câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính hệ thống chính trị ở nước ta môn kiến thức chung
8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân phục vụ thi chuyên viên chính môn kiến thức chung
9. Tài liệu chi chuyên viên chính môn kiến thức chung tổng hợp trên mạng
10. Bộ 6 câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung
11. Bộ câu hỏi và đáp án hệ thống chính trị ở nước ta, thi chuyên viên chính môn kiến thức chung
12. Câu hỏi và đáp án phân biệt cán bộ và công chức, thi chuyên viên chính
13. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở ở nước hiện nay
14. Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
15. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân
16. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức
17. Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước
18. Một số nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội XI
19. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội
20. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa
21. Trọn bộ tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương

Bộ số 3:
1. Bài viết về Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi 5 năm 2016 -2020
2. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hành chính nhà nước qua 30 năm đổi mới

 Bộ số 4: (3.2019)

1. Bộ câu hỏi và đáp án nội dung Nhà nước pháp quyền và Hệ thống chính trị môn kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính
2. Bộ 400 câu hỏi và đáp án môn trắc nghiệm hành chính ôn thi chuyên viên chính
3. Bộ 17 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính năm 2019
4. Bộ đề và đáp án môn kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính năm 2019
5. Bộ tài liệu tổng hợp môn kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính năm 2019 (hơn 200 trang)
6. Bộ tổng hợp các đề thi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (hơn 300 trang)
7. Bộ 48 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính
8. Bộ 43 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính
9. Bộ tài liệu tổng hợp môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (114 trang)
10. Bộ tài liệu tổng hợp môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (94 trang)

11. Bộ tài liệu tổng hợp môn kiến thức chung về pháp luật thi chuyên viên chính (68 trang)
12. Bộ 34 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (126 trang)
13. Bộ đáp án chấm thi môn kiến thức chung - chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp (204 trang)
14. Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung nội dung Nhà nước pháp quyền thi chuyên viên chính
15. Tổng hợp bài viết chuyên đề công chức - công vụ môn kiến thức chung thi chuyên viên chính
16. Bộ tài liệu môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (210 trang)
17. Bộ tài liệu môn kiến thức chung về cải cách hành chính và tinh giản biên chế thi chuyên viên chính (336 trang)
18. Tài liệu môn kiến thức chung nội dung thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật thi chuyên viên chính
19. Bộ 31 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính
20. Bộ tổng hợp câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (190 trang)
21. Bộ 59 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (276 trang)
22. Bộ 08 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (72 trang)
23. Bộ 28 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (86 trang)
24. Bộ 21 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (172 trang)
25. Bộ 16 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (62 trang)
26. Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung nội dung Chính phủ, Đảng, Dân tộc và chính quyền địa phương thi chuyên viên chính (78 trang)
27. Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung nội dung Nhà nước pháp quyền thi chuyên viên chính (108 trang)
28. Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung nội dung Quản lý công chức - công vụ thi chuyên viên chính (48 trang)
29. Bộ tài liệu tổng hợp môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (122 trang)
30. Bộ tài liệu tổng hợp môn kiến thức chung nội dung Chế độ công chức thi chuyên viên chính (124 trang)
31. Tổng hợp các đề thi nâng ngạch chuyên viên chính môn kiến thức chung (64 trang)
32. Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính (150 trang)
33. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung, nội dung Hệ thống các cơ quan nhà nước
34. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung, nội dung Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị
35. Bộ 31 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chinh (110 trang)
36. Bộ 28 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chinh
37. Bộ 11 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung nội dung về Chính sách thi chuyên viên chinh
38. Câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và liên hệ thực tiễn
39. Bài viết về vấn đề công chức, công vụ và trách nhiệm công vụ trong Luật cán bộ, công chức
40. Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chinh (60 trang)
41. Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chinh (92 trang)
42. Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chinh (74 trang)
43. Bộ 34 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chinh (154 trang)
44. Bộ 40 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chinh (226 trang)
45. Bộ 12 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chinh (102 trang)
46. Xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính Nhà nước 
47. Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam là "Nhà nước đảm bảo mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân"
48. Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là "Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước"
49. Anh (chị) hãy cho biết thế nào là hệ thống chính trị và làm sáng tỏ vai trò của nhân dân trong việc thực hiện quyền lực chính trị?
50. Bộ 3 câu hỏi và đáp án nội dung Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả; điều kiện để văn bản quản lý nhà nước thực hiện chức năng xã hội
51. Đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; Điều kiện để văn bản pháp lý nhà nước thực hiện được chức năng pháp lý
52. 03 câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2019
53. Đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2019
55. Đề thi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2019
56. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung, nội dung Nhà nước trong hệ thống chính trị
57. Đề thi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2019, 2020
58. 18 câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chinh (32 trang)
59. Đáp án thi viết môn kiến thức chung chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp
60. 12 câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung, nội dung Nhà nước pháp quyền
61. Câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2019, 2020
62. Bộ câu hỏi và đáp án thi chuyên viên chính môn kiến thức chung, nội dung Tổ chức và hoạt động của nhà nước và quản lý hành chính nhà nước
63. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính, nội dung những vấn đề cơ bản về hành chính nhà nước và chế độ công vụ, công chức (260 trang)
64. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính, phần lý thuyết (quyển 1: 446 trang)
65. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính, phần lý thuyết (quyển 2: 378 trang)


Đề nghị mọi người xem kỹ từng nội dung của tài liệu trước khi mua.

Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính, được cập nhật thường xuyên giá: 300.000đ.

Quý khách có mua tài liệu ôn thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính hoặc Chuyên viên cao cấp thanh toán theo các hình thức sau:

-> ViettelPay: 0.8.6.9.1.9.5.3.9.3
------------
-> Momo: 0.8.6.9.1.9.5.3.9.3
-----------
-> Ngân hàng MBBank:
- Chủ tài khoản: Lê Việt Đức
- Số thẻ: 9704229232804737

=> Sau khi thanh toán theo các hình thức trên, Quý khách chụp ảnh thông tin chuyển khoản và gửi cho Nâng ngaachj theo các hình thức sau để nhận link download tài liệu:

- Zalo/ Viber/ Facebook: 0.8.6.9.1.9.5.3.9.3
- Facebook cá nhân: Việt Đức
- Fanpage: NangNgach

Nâng ngạch xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách, chúc Quý khách ôn thi Nâng ngạch đạt kết quả cao.

Trân trọng!

Facebook Comments